Walne zgromadzenie akcjonariuszy 2014

Transmisja on-line Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: http://wzacomarch.tvip.pl/

Pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania

Protokół z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comarch S.A.

Zapis przebiegu obraz walnego zgromadzenia Comarch S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Zarząd spółki Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, Aleja Jana Pawła II 39A, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000057567 (dalej „Spółka”), działając na podstawie przepisów art. 395, art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej „KSH”) oraz art. 14 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 26 czerwca 2014 roku, na godzinę 11.00, w Krakowie przy ul. prof. Michała Życzkowskiego 23 (dawniej: Al. Jana Pawła II 41 e).

Czytaj więcej

Akcje

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia

Seria akcjiTyp/rodzaj akcjiLiczba akcjiLiczba głosów
Seria Aimienne uprzywilejowane864 8004 234 000
Seria Azwykłe na okaziciela75 20075 200
Seria Bimienne uprzywilejowane883 6004 418 000
Seria Bzwykłe na okaziciela56 40056 400
Seria Czwykłe na okaziciela3 008 0003 008 000
Seria Dzwykłe na okaziciela1 200 0001 200 000
Seria Ezwykłe na okaziciela638 600638 600
Seria Gzwykłe na okaziciela125 787125 787
Seria G3zwykłe na okaziciela102 708102 708
Seria Hzwykłe na okaziciela563 675563 675
Seria I2zwykłe na okaziciela441 826441 826
Seria J2zwykłe na okaziciela91 04191 041
Seria K3zwykłe na okaziciela73 95373 953
Razem 8 125 59015 119 190

Dokumentacja

Skonsolidowany raport roczny GK Comarch za 2013 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności GK Comarch w 2013 roku

Raport roczny Comarch SA za 2013 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Comarch S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2013 roku zawierające ocenę sytuacji spółki

Opinia Rady Nadzorczej Comarch SA na temat projektów uchwał na WZA

Statut Comarch S.A. 31.03.2014

Regulamin WZA COmarch S.A. 28.06.2010

Formularze

Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika lub drogą korespondencyjną.

Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

Projekty uchwał

25.06.2014

Projekt uchwały jednego z akcjonariuszy

25.06.2014

Projekt uchwały jednego z akcjonariuszy

25.06.2014

Projekt uchwał na WZA w dniu 26.06.2014

25.06.2014

Uchwała Rady Nadzorczej Comarch S.A. opiniująca projekty uchwał WZA w dniu 26.06.2014 r.

Kandydaci na członków Rady Nadzorczej Comarch SA

Lista kandydatów na członków Rady Nadzorczej Comarch S.A.

Pani Kinga Stanisławska

Pan Robert Bednarski

Inwestorzy - wybierz temat